Znaj swoje prawa - Skuteczny Rolnik

Twarde prawo, ale prawo, i tego się trzymajmy. Zgodnie z nim, koło łowieckie ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania po otrzymaniu decyzji Nadleśniczego lub dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czasem pieniądze są na koncie o czasie, a czasem nie. I na tym drugim przypadku będziemy się skupiali.


Termin na wypłatę

Art. 46e ust. 3 Prawa łowieckiego, mówi nam, że wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy, albo zarządcy obwodu łowieckiego. To, co ważne – nie później niż terminie 30 dni od dnia, w który decyzja została doręczona.

Bywa tak, że koło łowieckie, które zobowiązane jest do zapłaty zwleka z nią. Czasem zamierza wykorzystać powództwo cywilne, a czasem, cóż, ze zwykłej przekory. Przepisy prawa są w tej materii jasne. Termin to 30 dni, a po jego upływie poszkodowany ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie łowieckiego odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie łowieckie

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty odszkodowania łowieckiego został orzeczony w decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub Nadleśniczego właściwą drogą do otrzymania pieniędzy jest egzekucja administracyjna. Jest to zgodne z ustawą o postepowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucji administracyjnej.

Ustawodawca uniezależnił prowadzenie egzekucji administracyjnej od charakteru prawnego obowiązku, lecz od tego, w jakiej procedurze rozstrzyga się ewentualny spór co do jego istnienia.

Wątpliwości brak

Nie ma tu wątpliwości, stosunek zobowiązaniowy pomiędzy kołem łowieckim zobowiązanym do zapłaty, a poszkodowanym rolnikiem ma charakter cywilistyczny (naprawienie szkody). Gdy jednak po odwołaniu obowiązek wypłaty należnego odszkodowania łowieckiego ustalono w decyzji administracyjnej, to rolnik, poszkodowany może dochodzić należnych mu środków w postepowaniu egzekucyjnym w prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Wątpliwości brak

Nie ma tu wątpliwości, stosunek zobowiązaniowy pomiędzy kołem łowieckim zobowiązanym do zapłaty, a poszkodowanym rolnikiem ma charakter cywilistyczny (naprawienie szkody). Gdy jednak po odwołaniu obowiązek wypłaty należnego odszkodowania łowieckiego ustalono w decyzji administracyjnej, to rolnik, poszkodowany może dochodzić należnych mu środków w postepowaniu egzekucyjnym w prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Odszkodowania Łowieckie

Autor:

Wojciech Zalewski


Prawnik specjalizujący się w odszkodowaniach łowieckich. Związany z wsią od lat reprezentuje interesy rolników. Więcej o Wojtku i jego działalności znajdziecie tutaj ODSZKODOWANIA ŁOWIECKIE

Inne teksty autora:

Prawo łowieckie w art. 48 pkt 2 stanowi, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie…

 

Odszkodowania a termin zbiorów