Regulamin konkursu - Skuteczny Rolnik
Bez kategorii

Regulamin konkursu

By 25 lipca 2020 No Comments

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURS „Jesień u progu”

Informacje ogólne

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Jesień u progu” na funpage’u Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/skutecznyrolnik/(„Strona Internetowa”) . Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook.
 2. Organizatorem Konkursu jest : AGRIMEDIA Sp. z o.o.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms . Jeden Uczestnik Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie.
 4. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 01.10.20 od godziny 14:00 do dnia 12.10.20 do godziny 21:00
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu, następuje przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w tym zasad przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu.
 2. W ramach Konkursu, na Stronie Internetowej – www.facebook.pl zamieszczony zostanie post konkursowy. Na Stronie Internetowej dostępne będą również informacje dotyczące Konkursu w postaci Regulaminu oraz informacji o nagrodach w Konkursie.
 3. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika Konkursu komentarza do ww. postu i umieszczeniu go na Stronie Internetowej w odpowiedzi na post konkursowy „Jesień u progu”.
 4. Zamieszczenie Komentarza na Stronie Internetowej w sposób określony powyżej oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w przepisie art. 50 prawa autorskiego, w tym we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w szczególności w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora Konkursu, dla celów Konkursu oraz dla innych celów związanych z prowadzoną przez Organizatora Konkursu działalnością gospodarczą. Powyższe następuje w zamian za udział w Konkursie. Jeżeli Organizator Konkursu wyrazi taką wolę, Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do podpisania odpowiedniej umowy, na podstawie której Organizator Konkursu nabędzie w zamian za przekazaną nagrodę i bez dodatkowych opłat majątkowe prawa autorskie do Komentarzy wysłanych w Konkursie, na zasadach szczegółowo wskazanych przez Organizatora Konkursu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, z chwilą zamieszczenia danego Komentarza, bezwarunkowo, z prawem do udzielenia dalszej licencji , Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji do korzystania z Komentarza zgłoszonego do Konkursu oraz wszelkich zawartych w nim wpisów, w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu, na następujących polach eksploatacji: utrwalania jakąkolwiek techniką, sporządzania nośnika audiowizualnego; zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w · wprowadzania do obrotu; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej; publicznego udostępniania Komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania; wielokrotnych przekazów w sieci internetowej; wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych urządzeń.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności na potrzeby promocji, a także na wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach związanych z organizacją Konkursu, w tym w szczególności z podpisaniem umowy, oraz na złożenie oświadczeń i udzielenie zgód niezbędnych do zgodnego z prawem wydania tej nagrody, na rzecz Organizatora.
 6. Poprzez umieszczenie Komentarza na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie prawa do zamieszczonych przez niego Komentarzy, a w przypadku sytuacji naruszenia praw, o których mowa powyżej Uczestnik Konkursu zobowiązuje się̨ zwolnić Organizatora Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń́ przez osoby trzecie lub pokryje wszelkie koszty tych podmiotów podjęte celem oddalenia roszczeń́ osób trzecich.
 7. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wiele razy, to jest może zamieścić wiele Komentarzy, jednak zawsze może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie.
 8. Zwycięzca Konkursu jest wyłaniany przez Komisję Konkursową, na podstawie dokonanej oceny pod względem oryginalności, kreatywności, innowacyjności Komentarza. Wygrywają najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze według uznania Komisji.
 9. Zwycięzcami Konkursu zostaje 1 Uczestnik Konkursu, których wskaże komisja Konkursowa po ocenie ich Komentarzy. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook.
 10. Organizator może zrezygnować z wyłaniania Zwycięzców Konkursu, wyłonić innych Zwycięzców Konkursu, wyeliminować Uczestnika Konkursu, a także skrócić lub przedłużyć Okres Konkursu lub zmienić Nagrody w Konkursie na nagrody ekwiwalentne, w wyjątkowych wypadkach określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisje Konkursową, że Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania Zwycięzcy Konkursu.
 11. Publikacja informacji o Zwycięzcach Konkursu może mieć miejsce w Internecie, prasie, radiu lub w telewizji według wyboru Organizatora Konkursu.
 12. Nagrody w Konkursie to 1 opakowanie Penerretic b Wild o wartości 290 zł. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 13. Do każdej Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową Nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 14. Wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu uzależnione jest od spełnienia przez niego następujących warunków:
 15. udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora; powyższe dotyczy w szczególności wszelkich danych niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych oraz danych niezbędnych wysyłki Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób, w przypadku wyboru przez Organizatora Konkursu takiej formy doręczenia Nagrody; Podanie powyższych danych osobowych jest dowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym odbioru Nagrody;
 16. w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego o treści wskazanej przez Organizatora;
 17. w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu umowy w przedmiocie przeniesienia praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w V ust. 4 powyżej do Komentarzy zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie;
 18. w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: po stawieniu się w miejscu i czasie wydania Nagrody określonym przez Organizatora;
 19. w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: po aktywnym wzięciu udziału w oficjalnej uroczystości wydania Nagród w sposób szczegółowo wskazany przez Organizatora;
 20. niezależnie od postanowień Regulaminu, w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i wybranych danych osobowych Zwycięzcy Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie lub innych mediach, w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora.
 21. Wszystkie warunki, o których mowa powyżej, winny być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu.
 22. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu w wyznaczonym terminie nie poda danych osobowych niezbędnych do jego identyfikacji, kontaktu i wydania przyznanej Nagrody.
 23. Wydanie i sposób wydania Nagród nastąpi w sposób wybrany i wskazany przez Organizatora Konkursu. O sposobie wydania nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu w wiadomości prywatnej. Ewentualne koszty wysyłki / doręczenia Nagrody ponosi Organizator.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności braku odbioru Nagrody, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku Nagroda przepada.
 25. Organizator Konkursu ani Podmiot Zlecający Konkurs nie udzielają gwarancji lub innych podobnych uprawnień do Nagród.
 26. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres poczty Organizatora Konkursu biuro@agimedia.pl z dopiskiem Konkurs oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.
 27. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji i pod warunkiem jego wskazania. W braku adresu poczty elektronicznej, reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator: Agrimedia Sp. z.o.o.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi ustawy z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności wydaniem Nagród. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest okoliczność, iż jest niezbędne do wykonania umowy w przedmiocie organizacji i uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody.
 5. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do ich przenoszenia.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, w tym wysyłki nagród i rozpatrywania reklamacji, a także dla celów podatkowych sprawozdawczych do 6 lat.
 9. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.1.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.